Посадова інструкція головного інженера університету (код КП 1229.7)*

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного інженера (код КП 1229.7)

1. Загальні положення

1.1. Головний інженер належить до професійної групи «Керівники».

1.2. Призначення та звільнення головного інженера здійснюється керівником (ректором, президентом, начальником, директором тощо) університету відповідно до законодавства України про вищу освіту (за потреби — за погодженням (поданням) проректором з адміністративно-господарської роботи (вченої ради, іншого органу) або без погодження/подання).

1.3. Головний інженер безпосередньо підпорядковується проректору з адміністративно-господарської роботи (керівникові університету, іншому керівникові).

1.4. У своїй роботі головний інженер керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законодавством України про вищу освіту, нормативними та методичними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, документами, що регламентують правильне утримання та експлуатацію будівель і техніки, Статутом університету (Положенням про університет), Положенням про службу головного інженера, положеннями про структурні підрозділи університету, наказами і розпорядженнями ректора (іншого керівника) університету, вказівками проректора з адміністративно-господарської роботи (іншого керівника), Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, інструкціями з охорони праці, цією Посадовою інструкцією.

1.5. Метою діяльності на посаді (основними функціями) головного інженера є забезпечення у межах наданих повноважень:

1.5.1. Розвитку матеріально-технічної бази, проєктування та будівництва, безпечної експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж, навчально-лабораторного обладнання.

1.5.2. Контролю за використанням електротехнічного обладнання, вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском, ліфтів тощо.

1.5.3. Безпосереднього керівництва підпорядкованими йому інженерно-технічними структурними підрозділами університету.

1.5.4. Заступництва у встановленому порядку проректора з адміністративно-господарської роботи (іншого керівника) з питань, що належать до його компетенції.

1.6. Робоче місце головного інженера розташовується в окремому кабінеті адміністративного будинку (секції) університету, оснащене персональним комп’ютером, який підключено до локальної мережі університету та інтернету, бібліотечкою технічної (освітянської) літератури, місцями для зберігання документації. За умовами праці воно відповідає чинним нормативним актам та стандартам.

1.7. Оригінал цієї Посадової інструкції зберігається у відділі кадрів університету, одна копія — у проректора з адміністративно-господарської роботи (іншого керівника), друга — у працівника.

1.8. У разі відсутності головного інженера на робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) виконання його обов’язків забезпечує керівник одного із підпорядкованих йому структурних підрозділів університету відповідної кваліфікації за розпорядженням керівника університету.

1.9. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками університету до цієї Посадової інструкції наказом керівника університету може бути внесено зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. Завдання та обов’язки

Головний інженер виконує такі посадові завдання та обов’язки:

2.1. Визначає технічну політику (бере участь у її визначенні) і напрями технічного розвитку університету в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переоснащення його матеріально-технічної бази.

2.2. Керує діяльністю інженерно-технічних структурних підрозділів університету, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни.

2.3. Керує розробленням заходів щодо реконструкції та модернізації матеріально-технічної бази університету, запобігання шкідливому впливу відповідних об’єктів університету на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці.

2.4. Організовує розроблення та виконання планів упровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних та експериментальних конструкторських робіт.

2.5. Забезпечує ефективність проєктних рішень, своєчасну та якісну підготовку відповідних об’єктів матеріально-технічної бази, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

2.6. Забезпечує потрібний рівень технічної підготовки обслуговуючого персоналу, підвищення ефективності застосування обладнання, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу.

2.7. Здійснює контроль за додержанням проєктної, конструкторської і технологічної дисципліни, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд.

2.8. Забезпечує експлуатацію й утримання будівель, споруд, виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів, електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції відповідно до правил і норм з охорони праці.

2.9. Виявляє причини аварій з машинами, механізмами, електроустановками, обладнанням, веде облік та аналіз аварій, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання їм.

2.10. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт тощо).

2.11. У встановленому порядку виконує розрахунок потреби в централізованих капітальних вкладеннях та інвестиціях для об’єктів університету, подає відповідні розрахунки і забезпечує їх обґрунтування (погодження) на відповідних рівнях (в органах).

2.12. Укладає з науково-дослідними, проєктними (конструкторськими і технологічними) установами та іншими закладами освіти договори щодо розроблення нової техніки та технологій, проєктів реконструкції університету, його підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації та автоматизації відповідних виробничих процесів, автоматизованих систем керування, здійснює контроль за їх розробленням.

2.13. Організовує розгляд і впровадження проєктів технічного переоснащення, які розроблено сторонніми організаціями, складає заявки на придбання устаткування на умовах лізингу.

2.14. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, уніфікації, стандартизації та сертифікації, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механоенергетичного обслуговування діяльності університету.

2.15. Уживає заходів щодо вдосконалення організації праці й управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів виконання інженерних та управлінських робіт.

2.16. Організовує проведення наукових досліджень й експериментів у відповідних сферах, випробувань нової техніки і технології, а також роботу у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового досвіду.

2.17. Проводить роботу із захисту пріоритету впровадження науково-технічних рішень, підготовки матеріалів для їх патентування, отримання ліцензій та прав на інтелектуальну власність.

2.18. Бере участь у розробленні прогнозних показників програми економічного розвитку університету, перевірці об’єктів, які потребують капіталовкладень, вживає заходів щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва.

2.19. Готує пропозиції щодо фінансування видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів університету.

2.20. Готує проєкти наказів та розпоряджень щодо призначення приймальної комісії з приймання закінченого будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

2.21. Забезпечує погодження й затвердження у встановленому порядку проєктно-кошторисної документації.

2.22. Організовує відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці:

2.22.1. Проведення планово-запобіжних ремонтів.

2.22.2. Профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів, посудин та апаратів, що працюють під тиском.

2.22.3. Заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв.

2.23. Забезпечує нешкідливі та безпечні умови праці під час монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об’єктах, обладнання робочих місць потрібним допоміжним спорядженням й огорожами, знаками безпеки, оформлення працівникам наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.24. Бере участь у ревізіях та перевірках фінансово-господарської діяльності університету у капітальному будівництві та ремонтних роботах, здійснює контроль за заходами, спрямованими на зміцнення кошторисно-фінансової дисципліни, запобігання фактам безгосподарності й марнотратства під час виконання будівельно-ремонтних робіт на об’єктах університету.

2.25. За дорученням свого безпосереднього керівника готує перелік потрібної документації та бере участь у розгляді господарських справ у судових органах та інших інстанціях.

2.26. Розглядає скарги та заяви з питань порушень у роботах, пов’язаних із капітальним будівництвом та ремонтними роботами, а також у придбанні матеріалів та обладнання в межах виділених коштів.

2.27. Вивчає, узагальнює й упроваджує в практичну діяльність передовий досвід організації управління персоналом на об’єктах будівництва та ремонтних робіт з упровадженням передових технологій у виробництво.

2.28. Виконує інші обов’язки, пов’язані з реалізацією завдань у галузі інженерного забезпечення об’єктів університету, виконання ремонтно-будівельних робіт, безпечної та безаварійної експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і комунікацій.

2.29. Організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів університету.

2.30. Бере участь у межах своєї компетенції у розробленні, впровадженні та функціонуванні за напрямом своєї роботи системи управління якістю в університеті, є відповідальним за доречні процеси системи управління якістю.

2.31. Забезпечує ведення відповідної документації у підпорядкованих йому структурних підрозділах університету, а також підготовку та подання встановленої звітності за напрямом своєї діяльності керівнику університету та вищим органам сфери освіти (статистики, місцевого самоврядування).

2.32. У встановленому порядку приймає відвідувачів (працівників) університету з відповідних питань у межах своєї компетенції.

2.33. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.34. Дотримується вимог професійної етики, зберігає комерційну (професійну) таємницю.

2.35. Дотримується сам та забезпечує дотримання підпорядкованим персоналом інженерно-технічних структурних підрозділів університету правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки.

3. Права

Для виконання своїх функцій головний інженер має право:

3.1. Представляти інтереси університету в межах своїх повноважень та компетенції в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з громадськими організаціями та фізичними особами.

3.2. Ухвалювати управлінські рішення в межах своєї компетенції, віддавати розпорядження і вказівки керівникам та іншим працівникам підпорядкованих йому структурних підрозділів та контролювати своєчасне їх виконання.

3.3. Під час відсутності проректора з адміністративно-господарської роботи (іншого керівника) (відпустка, хвороба, відрядження тощо) користуватися відповідними правами та повноваженнями, передбаченими Статутом (Положення про університет).

3.4. Проводити наради, конференції, семінари в межах своєї компетенції відповідно до плану заходів університету.

3.5. Перевіряти правильність експлуатації будівель, споруд, комунікацій, обладнання, дотримання персоналом університету правил охорони праці та пожежної безпеки.

3.6. Брати участь у доборі і розстановці кадрів за напрямом своєї діяльності, уносити пропозиції керівникові університету (проректору з адміністративно-господарської роботи) щодо заохочення, нагородження підпорядкованих йому працівників закладу та накладання на них дисциплінарних стягнень.

3.7. Уносити пропозиції керівникові університету (проректору з адміністративно-господарської роботи) щодо обсягів фінансування і розподілу коштів для ремонтно-будівельних потреб та запобігання аварійності будівель, споруд й інженерних мереж.

3.8. Здійснювати контроль за виконанням приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудовим колективом і профспілок з питань нагляду за безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних мереж.

3.9. Здійснювати контроль за дотриманням відповідними структурними підрозділами і персоналом правил безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних механізмів та ліфтів, видавати приписи про заборону їх експлуатації.

3.10. Розробляти (погоджувати) положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції відповідного персоналу, інструкції з експлуатації обладнання, охорони праці та пожежної безпеки.

3.11. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків, ознайомлюватися з проєктами рішень керівника університету стосовно своєї діяльності.

3.12. Звертатися із запитами до керівництва університету (а також у встановленому порядку до інших організацій) щодо отримання інформаційних (статистичних) матеріалів і нормативно-правових документів, потрібних для виконання своїх посадових обов’язків, та користуватися зазначеними матеріалами і документами.

3.13. Підвищувати свою кваліфікацію у встановленому порядку.

3.14. Брати участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів тощо за профілем своєї діяльності.

3.15. Готувати проєкти наказів, підписувати та візувати відповідні документи у межах своєї компетенції, у. т. ч. підписувати акти виконаних робіт за договорами про будівництво, реконструкцію, ремонт, модернізацію, технічне обслуговування.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер несе відповідальність за:

4.1.1. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією Посадовою інструкцією.

4.1.2. Недостатній рівень якості та ефективності роботи підпорядкованих йому інженерно-технічних структурних підрозділів університету, зокрема за бездіяльність та неухвалення рішень, що належать до сфери його компетенції.

4.1.3. Нераціональне й неефективне використовування наявних матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів.

4.1.4. Несвоєчасне подання в установленому порядку звітності щодо своєї діяльності, а також надання недостовірної інформації.

4.1.5. Заподіяння матеріальної шкоди університету, а саме втрату та псування з власної вини обладнання, інструментарію, матеріалів тощо, а також їх неправильне використання — у межах законодавства.

4.1.6. Незадовільний стан організації праці у підпорядкованих йому структурних підрозділах, недотримання підпорядкованим йому персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку, норм і правил охорони праці та пожежної безпеки.

4.1.7. Несанкціоноване розголошення комерційної таємниці.

4.1.8. Інші правопорушення, здійснені в процесі виконання ним своєї діяльності, — у межах, визначених адміністративним, кримінальним, цивільним і трудовим законодавством України.

4.2. Оцінювання роботи головного інженера здійснює керівник університету (проректор з адміністративно-господарської роботи) з урахуванням повноти, якості і своєчасності виконання ним своїх посадових обов’язків на основі обліку кількісних та якісних показників його роботи та відповідно до критеріїв і вимог, затверджених уповноваженими на це органами, дотримання ним вимог відповідних керівних документів, Правил внутрішнього трудового розпорядку, морально-етичних норм тощо.

5. Повинен знати

Головний інженер повинен знати:

5.1. Конституцію України, законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність закладів освіти.

5.2. Постанови органів державної влади та місцевого самоврядування, якими визначено пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі.

5.3. Організаційно-розпорядчі документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності університету.

5.4. Особливості структури університету.

5.5. Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі.

5.6. Об’єкти матеріально-технічної бази університету.

5.7. Технологію виконання відповідних інженерно-технічних робіт (будівельних, ремонтних тощо).

5.8. Порядок складання та погодження планів відповідної діяльності університету.

5.9. Порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів.

5.10. Вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідних сферах та передовий досвід інших закладів освіти.

5.11. Економіку й організацію виробництва, праці та управління.

5.12. Основи екологічного законодавства.

5.13. Основи трудового законодавства.

5.14. Внутрішні документи університету, що регулюють взаємовідносини між його структурними підрозділами та окремими працівниками, а також взаємовідносини з партнерами, постачальниками тощо.

5.15. Вимоги (настанови, процеси, процедури, протоколи, стандарти) чинної в університеті системи управління якістю за напрямом своєї діяльності.

5.16. Передові інформаційні та інтернет-технології, відповідні прикладні програмні засоби.

5.17. Сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом і методи її узагальнення.

5.18. Правила і норми охорони праці та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

6. Кваліфікаційні вимоги

До головного інженера висуваються такі кваліфікаційні вимоги: вища освіта другого (магістерського) рівня за певною спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування — не менш ніж 5 років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою**

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав головний інженер взаємодіє з:

7.1. Відповідними проректорами з питань _____________________________________________.

7.2. Керівниками та працівниками підпорядкованих йому структурних підрозділів університету з питань _________________________________________________________________.

7.3. Керівниками інших структурних підрозділів університету з питань ______________.

7.4. Керівниками підприємств-підрядників з питань _________________________________.

7.5. Відповідними (територіальними) органами, що здійснюють нагляд та контроль у відповідних сферах з питань ________________________________________________________.

7.6. Громадськими організаціями, науковими і професійними асоціаціями з питань _________________________________________________________________________________________.

7.7. Іншими підприємствами, установами, організаціями з питань ___________________.


* Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури, цю посадову інструкцію може бути доповнено й іншими доречними пунктами та більш деталізовано або, навпаки, окремі її пункти може бути вилучено (змінено), якщо їх передбачено у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи, або відповідно до змін у законодавстві на час затвердження посадової інструкції.

** Залежно від особливостей організаційно-штатної структури конкретного закладу, його статуту вказується коло та характер взаємозв’язків працівника з працівниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації, потрібних для роботи матеріалів, порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.