Кваліфікаційна характеристика посади директора

Основні завдання та обов’язки директора

За класифікацією професій посада «Директор» віднесена до кола посад, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

Кваліфікаційну характеристику посади «Директор» викладено в пункті 1 підрозділу «Керівники» розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).

Детальніше права, обов’язки та відповідальність директора конкретних підприємства, установи, організації (далі — підприємство) визначаються посадовою інструкцією за цією посадою та статутом цього підприємства.

Нормами ДКХП визначено основні завдання та обов’язки директора.

ДИРЕКТОР. Основні завдання та обов’язки
 • Керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства.
 • Відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
 • Забезпечення виконання підприємством усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.
 • Організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовання їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції.
 • Забезпечення виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов’язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.
 • Організація виробничо-господарської діяльності підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон’юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів.
 • Вжиття заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.
 • Здійснення заходів із соціального розвитку колективу підприємства.
 • Забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору.
 • Проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.
 • Сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.
 • Забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки.
 • Вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господар-ської діяльності підприємства в межах наданих йому прав.
 • Забезпечення додержання законності, активного використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.
 • Захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління

Обсяг знань, умінь та навичок, якими має володіти директор

Для виконання зазначених завдань та обов’язків директор повинен володіти певним обсягом знань, умінь та навичок.

ДИРЕКТОР. Повинен знати:
 • закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
 • профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; податкове та екологічне законодавство;
 • перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;
 • можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
 • кадрові ресурси підприємства;
 • порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності;
 • ринкові методи господарювання та управління;
 • кон’юнктуру ринку;
 • порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
 • вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
 • етику ділового спілкування та ведення переговорів;
 • трудове законодавство

Кваліфікаційні вимоги до посади «Директор»

Особа, що претендує на посаду директора, повинна мати вищу освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вищу освіту другого рівня за ступенем магістра та післядипломну освіту за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менш ніж 5 років.

Відповідно до абзацу дев’ятого частини 1 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (далі — Закон № 1556) другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.

Документом, що підтверджує вищу освіту другого (магістерського) рівня, відповідно до частини 2 статті 7 Закону № 1556 є диплом магістра.

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII післядипломна освіта є складником освіти дорослих. Вона передбачає набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду.

Післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я також включає інтернатуру та лікарську резидентуру.

У разі наявності в кандидата на посаду директора вищої освіти другого рівня за ступенем магістра за будь-якою галуззю знань, але яка не відповідає профілю діяльності, він також повинен мати післядипломну освіту, проте не за будь-якою галуззю знань, а саме «Управління та адміністрування» або «Право».

Водночас пунктом 11 Загальних положень ДКХП передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.